ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

UK လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
*+Code 765040 is your verification code for sopay.ai. 2 hour ago
PlayZAX Your Atlantis Slots Verification Code is: 8555 2 hour ago
ChargeSPOT [ChargeSPOT]8245 for your login verification code, please fill in the 5 minutes. Please ignore this message if you are not doing it yourself. 3 hour ago
Instagram Tap to reset your Instagram password: https://ig.me/1XJ4q1PpLI7FV3O 4 hour ago
YallaLudo [YallaLudo] 161115 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 6 hour ago
YallaLudo [YallaLudo] 643641 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 7 hour ago
Instagram Seu código do Instagram é 829 617. Não compartilhe com ninguém. 8 hour ago
*73354 Your PIN is: 634708 9 hour ago
HelloYo <#> HelloYO code is 173775 ,valid within 1 minute. HavHT83SIiY 9 hour ago
*73354 Your PIN is: 192376 10 hour ago
YallaLudo [YallaLudo] 004760 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 10 hour ago
Luxauto Votre code Luxauto est: 6426 10 hour ago
Luxauto Votre code Luxauto est: 9231 10 hour ago
Luxauto Votre code Luxauto est: 6851 11 hour ago
半次元 [半次元] 验证码888135,用于绑定手机,5分钟内有效。验证码提供给他人可能导致账号被盗,请勿泄露,谨防被骗。 11 hour ago
半次元 [半次元] 验证码840188,用于手机验证,5分钟内有效。验证码提供给他人可能导致账号被盗,请勿泄露,谨防被骗。 11 hour ago
*84306 Your PIN is: 603957 14 hour ago
*81543 Your PIN is: 603957 14 hour ago
OKru OK: код 438301. Не давайте его даже друзьям! 18 hour ago
MissYo <#> MissYO code is 315082 ,valid within 1 minute. VjZMAvvgfBi 18 hour ago