အမေရိကန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

USA လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
*8578 Your verification code is 859066 - Verified by Sinch. Reply STOP to opt-out 1 months ago
Bolt Código de ativação Bolt: 9627. Não o partilhes. 1 months ago
Tinder Your Tinder code is 282854 Don’t share 1 months ago
*4696 CORNELL UNIVERSITY- Hi Shola this is Janiele from Cornell University. Are you still considering earning a Project Management certificate? What questions can I answer for you? Text STOP to end 1 months ago
OnTheWay Welcome to [OnTheWay],dear customer, Your verification code is 886971, which is valid within 5 minutes, please enter it in time ! 1 months ago
MetaVerse [MetaVerse] Verification Code: 726212 1 months ago
*2467 9481 is your GG confirmation code 1 months ago
*1988 Your Fetch one-time security code is 176408. (Expires in 10 minutes.) K6EMC6msdH2 1 months ago
OnTheWay Welcome to [OnTheWay],dear customer, Your verification code is 929066, which is valid within 5 minutes, please enter it in time ! 1 months ago
imo imo verification code: 8024. Never share this code with anyone. LGIS0nvV16S 1 months ago
东方财富 [东方财富]动态码:583072 (5分钟内有效)。欢迎注册东方财富通行证帐号,祝您生活 愉快!如非本人操作,请忽略。 1 months ago
imo imo verification code: 6360. Never share this code with anyone. W5EUe21Qadh 1 months ago
*5948 Dear user, your verification code is 374101 1 months ago
*7701 Dear user, your verification code is 269401 1 months ago
*9384 735609 (Tencent) 1 months ago
Tinder Your Tinder code is 754640 Don’t share @tinder.com 754640 1 months ago
*6829 Mi Account verification code: 506244. It expires in 5 minutes. 1 months ago
*6616 Your Fetch one-time security code is 625175. (Expires in 10 minutes.) K6EMC6msdH2 1 months ago
*7930 Your Mi Account verification code is 178340. It expires in 1 day. 1 months ago
Mob [RUYI]Mobile phone number detection, verification code: 240901,the code is valid within 10 minutes. Complete the verification within 10 minutes. 1 months ago