အမေရိကန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

USA လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 027840. 1 months ago
codigo [DiDi]Codigo de verificacion: 113046. Tu codigo sera valido por 5 minutos. Protege tu cuenta y no compartas este codigo. Ol/Ow6qV7AC 1 months ago
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 923923. 1 months ago
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 923923. 1 months ago
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 813825. 1 months ago
OPPO New opportunity: Autumn P. needs Drywall Repair and Texturing in Chicago. View in app: thmtk.com/INz62lLW, on web: thmtk.com/UDsNhE7c 1 months ago
Tinder Your Tinder code is 620196 Don’t share @tinder.com 620196 1 months ago
Tinder Your Tinder code is 299950 Don’t share @tinder.com 299950 1 months ago
BIGO BIGO LIVE code: 580951. Don't share it with others. 1 months ago
*4501 Your Gano Excel verification code is : 974866. Enter the code in your backoffice within 7 days. 1 months ago
Tinder Votre code Tinder est 778879 dwEzWOx6XSV 1 months ago
*3191 Use 574297 as your login code for app 1 months ago
Tinder Your Tinder code is 053435 dwEzWOx6XSV 1 months ago
Telegram Telegram code: 44040 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/44040 oLeq9AcOZkT 1 months ago
NEVER Your code is 5134. NEVER share this with anyone. Careem will never call and ask for this code, don't give it to anyone. O4vqIudmVBv 1 months ago
OPPO New opportunity: Daniel M. needs Drywall Repair and Texturing in Schaumburg. View in app: thmtk.com/tGoTOyRk, on web: thmtk.com/xdeulbnB 1 months ago
Telegram Telegram code 23106 1 months ago
Mob BrasilTV mobile, Código de verificação: 133959 1 months ago
LINK Behind datmt The Badge NM shirt $10 OFF ready to order now https://hv.link/wcS5qe Text STOP to opt-out 1 months ago
Telegram Telegram code: 62956 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/62956 w0lkcmTZkKh 1 months ago