အမေရိကန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

USA လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
*36 Your HopSkipDrive verification code is: 769802 1 week ago
Google Your Google verification code is 719593 1 week ago
imo imo verification code: 6192. Never share this code with anyone. W5EUe21Qadh 1 week ago
Google Your Google verification code is: 376769 1 week ago
CHAMET [CHAMET]5287 is your Chamet verification code. 1 week ago
*8422 eight nine two zero eight once again, your code is 9 8 9 2 0 8 Goodbye. 1 week ago
Amazon 181773 is your Amazon OTP. Do not share it with anyone. 1 week ago
Instagram 132851 is your Instagram code. Don't share it. 1 week ago
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 989208. 1 week ago
Kwai [Kwai]9999 is your verification code. 1SOg125aZCD 1 week ago
Instagram 034972 is your Instagram code. Don't share it. 1 week ago
Rumble 671790 is your Rumble one-time verification code. @rumble.com 671790 1 week ago
*877 107633 is your verification code for Locket Widget. 1 week ago
Instagram 867581 is your Instagram code. Don't share it. 1 week ago
NEVER [TikTok] 7878 is your verification code, valid for 5 minutes. To keep your account safe, never forward this code. 1 week ago
Google G-593987 is your Google verification code. 1 week ago
Google G-593987 is your Google verification code. 1 week ago
Instagram 383106 is your Instagram code. Don't share it. 1 week ago
Kwai [Kwai]2772 is your verification code. 1SOg125aZCD 1 week ago
*1811 Hi, this is Savannah from loandepot with some good news regarding your recent new home purchase application. If you're no longer interested in a new home purchase, please press pound to opt out or call us at 866-965-9011. We're excited to tell you about some new low interest low down payment programs that are available exclusively through loan Depot. Our goal is to help you get into your dream home as soon as possible. So call us back at 866-965-9011. Again, that number is 866-965-9011. I look forward to hearing from you soon. Have a great day. 1 week ago