ပြင်သစ် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

France လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
imo <#> Your imo verification code is 3344. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. W5EUe21Qadh 3 hour ago
NETEASE 【NETEASE】Verification code: 101186 STOP 36047 3 hour ago
*38700 Your code to verify your Weebly account is: 6780 3 hour ago
*38082 Bonjour, Payez votre enchère sur https://www.vavabid.be - VavaBid 4 hour ago
NEVER Your verification code is 442836, The code expires in 5 minutes. For the safety of your account, please NEVER disclose your code to others. STOP 36047 6 hour ago
Sony 069988 é o código de verificação da sua conta da Sony. 6 hour ago
Viber <#> Your Viber code: 339608 You can also tap this link to finish your activation: https://unv.viber.com/a/339608 6EQbNfKgO8O 6 hour ago
SMS h5p4Egwyb 8 hour ago
秒投 【秒投】多謝註冊秒投,你的驗證碼是 167019,請開啟以下連結完成註冊: https://link.stockviva.com/Ju 8 hour ago
msverify Use verification code 962800 for Flying Returns authentication. 9 hour ago
imo <#> Your imo verification code is 3144. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. W5EUe21Qadh 9 hour ago
VOI Dernière chance : votre prix expire dans 24h ! Prenez un RDV de reprise vendezvotrevoiture.fr/booking/f86b4404cc93400d8b8877e5a7decba8/?MID=FR_CRM_1_63_2_0_1_6 13 hour ago
Bolt 5622 is your Bolt security code. Do not share this code with anyone. 13 hour ago
Bolt <#> 6283 is your Bolt security code. Do not share this code with anyone. ID: WdpiXhIekmh 14 hour ago
*86700 071453 is your verification code for Pony - Bike & Scooter Sharing. 14 hour ago
CloudOTP 343980 is your verification code for vume-joshgames.firebaseapp.com. 15 hour ago
ICQ <#> ICQ New: 696203 – seu código h1oTrdbInTD 17 hour ago
Zalo 151505 is verification code of 33757130815 19 hour ago
Uber Voici votre code Uber : 7856. Ne le partagez jamais. STOP ALL au 38696 pour vous désabonner. 20 hour ago
Kwai [Kwai]7731 is your verification code. 1SOg125aZCD STOP 36047 23 hour ago