ပြင်သစ် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

France လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
VK VK: 494950 - use this code to change your password. 4 minutes ago
Netease [Netease]您申请的验证码为:03800893,请在30分钟内操作,谢谢。 3 hour ago
Netease [Netease]Verification code: 290172 3 hour ago
Netease [Netease]Verification code: 534879 4 hour ago
Netease [Netease]Verification code: 210392 4 hour ago
Netease [Netease]Verification code: 383654 4 hour ago
NETEASE 【NETEASE】Verification code: 479585 STOP 36047Ÿ 4 hour ago
YallaLudo [YallaLudo] 629370 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 5 hour ago
Bolt <#> 2882 ist dein Bolt Aktivierungscode.Teile diesen Code mit niemandem. ID: WdpiXhIekmh 6 hour ago
PayPal PayPal : 185690 est votre code de sécurité. Ne le partagez pas. 6 hour ago
PayPal PayPal : merci d'avoir confirmé votre numéro de téléphone. Connectez-vous ou téléchargez l'application pour gérer vos informations de compte : https://py 7 hour ago
PayPal .pl/HEek2 7 hour ago
PayPal s et les données peuvent être facturés. 7 hour ago
PayPal Saisissez votre code sur le site PayPal. CODE : 352449. Les message 7 hour ago
PayPal PayPal : 954021 est votre code de sécurité. Ne le partagez pas. 7 hour ago
Uber Voici votre code Uber : 1106. Ne le partagez jamais. STOP ALL au 38696 pour vous désabonner. 7 hour ago
Discord Your Discord security code is: 712912 tzD9jY28Wrn 8 hour ago
BingX [BingX]Your account **********821 has completed security changes.Please contact us immediately if you did not do this. STOP 36047 8 hour ago
BingX Your verification code from BingX is 582289. 8 hour ago
msverify Use verification code 127776 for Flying Returns authentication. 9 hour ago