ဟောင်ကောင် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

HongKong လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
Potato [Potato]Please use the verification code: 88981 1 months ago
4D4****9854 您的 Tinder 验证码是 556209 1 months ago
5E对战平台 [5E对战平台]Your verify code is: 71862 1 months ago
1CA****DC9E Your Deliveroo verification code is: 543946 1 months ago
1CA****DC9E Your Deliveroo verification code is: 21665 1 months ago
7D0****D0FA (WAKA)        758102       300    1 months ago
148****3C9D Your Apple ID Verification Code is: 011979 1 months ago
+88****1591 「 街Online」您的  :247494。提醒您!官方不 向您索取或要求您 回  , 勿提供  任何人,避免 遭 用! 1 months ago
947****3D6E Your Imgur verification code is 212256 1 months ago
+85****5103 Your Price verification code is: 661811 1 months ago
6D2****3D6E 088015 is your one time Plenty of Fish verification code. Do not share this code with anybody 1 months ago
4D2****7697 Telegram code 46573 1 months ago
4D2****7697 Telegram code 46573 1 months ago
6D4****B8BC Your Viber code: 958969 You can also tap this link to finish your activation: viber://a?c 1 months ago
Hago [Hago]Gunakan 1105 untuk verifikasi akun Hago anda. lcNjTSCBGPD 1 months ago
nicee [nicee]您的  是:5491 1 months ago
nicee [nicee]您的  是:5758 1 months ago
CCA****CA22 你正在申 找回登 密 ,手   080390,有效期120秒。 1 months ago
DiDi 【DiDi】验证码:(149927),您正在使用短信验证码登录功能,5分钟内有效。转发可能导致帐号被盗,请勿泄露给他人 1 months ago
+85****1536 774963 is your verification code for Ringbery : VoIP calling a 1 months ago