အမေရိကန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

USA လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
LivU Code de vérification[LivU] : 132690 (valide durant cinq minutes) 1 months ago
好游快爆 [好游快爆]664310快爆验证码,15分钟内有效,仅用于登录,请勿告知他人! 1 months ago
codigo [DiDi]Codigo de verificacion: 754187. Tu codigo sera valido por 5 minutos. Protege tu cuenta y no compartas este codigo. Ol/Ow6qV7AC 1 months ago
*9402 Code 728727 h1oTrdbInTD 1 months ago
*5451 Hi Ja! This Auguste Escoffier School of Culinary Arts. You requested information regarding our online programs! Our deadline is fast approaching for our November 9th session and would love to speak with you about your passion! Text NEXT STEPS or call me at 224-223-1966. To opt out of texts, reply STOP. 1 months ago
*6707 Your Fetch one-time security code is 632117. (Expires in 10 minutes.) @fetchrewards.com 1 months ago
*2174 Code 680967 h1oTrdbInTD 1 months ago
*9688 Code 204869 1 months ago
*7244 Code 204869 1 months ago
NCSOFT NCSOFT The verification code is 547530. 1 months ago
*5231 Code 823581 1 months ago
OPPO New Thumbtack opportunity: Elaine s. needs Drywall Repair and Texturing in Chicago. View in app: thmtk.com/NcRZaRk0, on web: thmtk.com/ZFr08jTJ 1 months ago
*8215 Hi Cucan! This Auguste Escoffier School of Culinary Arts. You requested information regarding our online programs! Our deadline is fast approaching for our November 9th session and would love to speak with you about your passion! Text NEXT STEPS or call me at 224-223-1966. To opt out of texts, reply STOP. 1 months ago
imo imo verification code: 2712. Never share this code with anyone. LGIS0nvV16S 1 months ago
HelloYo HelloYo code is:923313,valid within 1 minute. 1 months ago
*6815 Code 5429 1 months ago
worldtalk 【worldtalk】验证码为899495 1 months ago
WeChat Use the code (782269) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code! 1 months ago
WeChat WeChat verification code (723873) may only be used once to verify mobile number. For account safety, don't forward the code to others. 1 months ago
WeChat WeChat verification code (695195) may only be used once to verify mobile number. For account safety, don't forward the code to others. 1 months ago